Projekty

Spółka Artes PS sp. z o. o. w partnerstwie z POLBI sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa) realizuje projekt pn. „Gotowi do pracy!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 2 017 821,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 715 147,85 zł.
Termin realizacji projektu: X 2022 – X 2023 r.

Projekt jest kierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wieku 30 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami, z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
  • Opracowanie / aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna
  • Szkolenia zawodowe: kwalifikacyjne i kompetencyjne
  • 5. miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://gotowidopracy.pl/

oraz w biurze projektu:
Biuro projektu „Gotowi do pracy!”
ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-083 Rzeszów
Czynne 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 530 966 711
e-mail: projekt@gotowidopracy.pl

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN, W TYM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 
ZAPRASZAMY!

www.mapadotacji.gov.pl
Biuro Projektu

Biuro projektu „Gotowi do pracy!”
ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-083 Rzeszów

Czynne 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

tel.: 530 966 711
e-mail: projekt@gotowidopracy.pl

Siedziba realizatora projektu
ARTES PS
al. Boya Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów
e-mail: kontakt@artesps.pl